Aktualizace

Jsme připraveni na platnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů | Wir sind vorbereitet auf die Gültigkeit der Datenschutz-Grundverordnung

Vaše zakázky nám můžete zasílat e-mailem v jakémkoli formátu (i skenované předlohy), příp. poslat poštou nebo se zastavit osobně.


Reference

před 11 měsíci
Je moje
- Tomáš V
před rokem
Zkušený a poctivý překladatel a tlumočník!
- Radka K

Essentials


 • Na trhu působíme od roku 1995 a tomu odpovídají naše dvacetileté zkušenosti odborné, jazykové a především interkulturní, znalosti společenského terénu a klimatu a stejně tak i firemní kultury jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo, kde působím stejnou měrou, jako v České republice.

 • Wir sind seit 1995 auf dem Markt und dem entspricht unsere zwanzigjährige fachliche berufliche Erfahrung in Bezug auf die Sprache und vor allem interkulturelle Kenntnisse über die gesellschaftlichen Usancen und das Klima in der Gesellschaft, sowie Unternehmenskultur sowohl in der Tschechischen Republik als auch in Deutschland, wo ich ebenso häufig tätig bin, wie in der Tschechischen. 

 • Specializujeme se na překlady CZ/DE | Unser Tätigkeitsschwerpunkt  liegt auf DE/CZ Übersetzungen

Témata překladů

 • právo – smluvní díla – pojistné, pracovní a obchodní smlouvy, soudní rozhodnutí soudů, samosoudců a senátů plynoucích ze sporů v oblasti o.s.ř. a občanského zákoníku, obchodního práva, dále notářské zápisy a ověření jiných veřejných listin, vyjádření znalců z oborů v působnosti příslušného soudu
 • hospodářství – výroční zprávy, účetní zprávy, audity – rozvahy a výkazy zisků a ztrát a další dokumenty související s účetním auditem společnosti. Komplexní audity na bázi požadavků GRI 3.0, 3.1 a 4, na bázi IIRC
 • projekty – cíl evropská územní spolupráce – projektové žádosti, doprovod malých i velkých projektů, vyúčtování
 • stavební dokumentace – územně plánovací a stavebně technické dokumenty, územní a stavební povolení a dokumentace, územní plány, přeshraniční regionální plánování, výstupy ze spolupráce příslušných ministerstev v Čechách, Sasku a Bavorsku zastoupených ve smíšených mezistátních pracovních komisích
 • hornictví a důlní činnost – i v historickém kontextu, báňská technologie a těžební průmysl – popisy rudných i nerudných ložisek, specifika těžebních území, použitá báňská technologie současná a historická – středověká
 • certifikáty systémů managementu řízení kvality (QMS) a s nimi související ISO certifikací především podle požadavků ISO 9001, environmentálního řízení ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001, u certifikátů pro svařování kovových materiálů ISO 3834-2,3,4 v komplexním oboru automotive a s ním souvisejícími certifikačními požadavky podle certifikace ISO/TS 16949 a především VDA 6.1 a 6.4, zabýváme se lokalizací technologie produkčního softwaru, SW pro skladové celky a jeho lokalizací, a s ním související terminologii pro řízení a regulaci
 • doprava
 • obnovitelné zdroje energie

Bevorzugte Themen 
 
 • Recht – Vertragswerke – Versicherungs,- Arbeits- und Handelsverträge, Gerichtsbeschlüsse, Entscheidungen der Einzelrichter und Senate aus Streitsachen im Bereich der ZPO und des BGB, Handelsrecht, des Weiteren notarielle Protokolle und Beglaubigungen und Beurkunden sonstiger öffentlicher Urkunden, Stellungnahmen der Sachverständigen
 • Wirtschaft – Rechnungsunterlagen, Rechnungsprüfungen (Audits) und sonstige Nachweise und Berichte der Gesellschaft, Bilanzen und GuV sowie weitere Unterlagen im Zusammenhang mit einer Rechnungsprüfung der Gesellschaft auf der Grundlage der Vorgaben von GRI 3.0, 3.1 a 4, auf der Grundlage von IIRC
 • Projekte – Ziel Europäische Europäische Territoriale Zusammenarbeit  – Projektanträge, Begleitung kleiner und großer Projekte, Abrechnung
 • Bauunterlagen – Raumplanungs- und bautechnische Unterlagen – Flächennutzungsbescheide un Baugenehmigungen, Raum- und Bauleitpläne, grenzüberschreitende regionale Planung, Output aus der Zusammenarbeit der sachlich zuständigen Ministerien in Tschechien, Sachsen und Bayern
 • Bergbau und Rohstoffgewinnung – auch im historischen Kontext, Bergbautechnologie und Abbauindustrie – Beschreibungen von Lagerstätten, spezifische Vorgaben für Abbaugebiete, angewandte Bergbautechnologie heute und im Mittealter
 • Zertifizierung der QM-Systeme und der zusammenhängenden  ISO-Zertifizierung insbesondere nach Anforderungen der ISO 9001, der Umweltprüfung ISO 14001, Arbeitssicherheit OHSAS 18001, und Zertifikate für Schweißen von Metallen ISO 3834-2,3,4 im komplexen Bereich Automotive und mit ihm zusammenhängenden Zertifizierungsanforderungen nach ISO/TS 16949 und v.a.D. VDA 6.1 und 6.4, wir lokalisieren Produktionssoftware, SW für Lageranlagen unter Einsatz der Steuerungs- und Regelungstechnik
 • Verkehr
 • Erneuerbare Energien

Haftungsausschluss - Hinweise zu Querverweisen (Links):
Die Inhalte und die Funktionsfähigkeit externer Angebote verantworten alleine die jeweiligen Anbieter. 

Ochrana osobních údajů / DSGVO / GDPR: https://www.eurotext.info/gdpr/

Číst dále | weiterlesen | see more content - https://eurotext.info / http://texty.vorel.store


Kontaktujte nás

Kontakt

Zavolat
 • 606 404 443
 • 354 627 114
 • 355 455 962

Adresa

Vyhledat trasu
Klimentov 56
353 01 Velká Hleďsebe
Česko

Otevírací doba

po:10:00–15:00
út:10:00–15:00
st:10:00–15:00
čt:10:00–15:00
pá:10:00–15:00
so:Zavřeno
ne:Zavřeno
Kontaktujte nás
Zpráva byla odeslána. Brzy se vám ozveme.